1. С настоящата декларация давам съгласие следните мои лични данни да бъдат обработвани от Администратора на данни “ХА Студио” ЕООД, ЕИК: 203738206 („Администратор“ или „Дружеството“): име, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане, адрес.
2. Личните данни са предоставени по следния начин: чрез попълване на формата за кандидастване за работа на сайта www.artifex.website или изпращане на автобиография като прикачен файл на електронна поща с адрес info@artifex.website
3. Предоставям личните си данни за следната цел на обработване: кандидатстване за работа/подбор на персонал.
4. Запознат съм, че личните ми данни ще бъдат съхранявани от Администратора на лични данни за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подаването им, след което ще бъдат незабавно изтрити от системите на Администратора, освен в случай на предоставено допълнително съгласие от моя страна за съхраняване на данните ми за по-дълъг срок.
5. Запознат съм и давам съгласие, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Дружеството.
6. Декларирам, че ще уведомя незабавно Администратора на лични данни за всяка промяна в личните ми данни, ако настъпят такива, в периода по т. 4.
7. Запознат съм с Политиката за защита на лични данни, публикувана на Интернет сайта на Администратора – www.artifex.website, в която са подробно описани правата ми като субект на данни, както и съм запознат с реда за тяхното упражняване.
8. Декларирам, че давам своето съгласие за обработване на лични данни свободно, съгласно волята си и гарантирам верността на посочените в настоящата декларация данни.

Контакти на длъжностно лице по защита на данните на Дружеството: info@artifex.website, адрес: гр. София 1799, район “Младост”, ж.к. “Младост 2”,  бл. 283.